Afkortingen in de zorg

Lijst van veelvoorkomende afkortingen rond medisch specialistische zorg en hun betekenis

AIS

Apotheek Informatie Systeem

BgZ

Basisgegevensset Zorg

BIG Code

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BSN

Burger Service Nummer

CBB

Clinical Building Blocks (Nederlands: ZIB)

COV

Controle op Verzekeringsrecht

DBC

Diagnose Behandeling Combinatie

DD JGZ

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

DICA

Dutch Institute for Clinical Auditing

DIS

DBC-informatiesysteem

DOT

DBC’s op weg naar Transparantie

DVP

Dienstverlener Persoonsdomein

DVZA

Dienstverlener Zorgaanbieder

ECD

ECD Elektronisch Cliënten Dossier

EDIReceive

gestructureerde EDI berichten ontvangen van andere ZorgMail deelnemers

EDISend

gestructureerde EDI berichten sturen naar een andere ZorgMail deelnemers

EHDEN  

European Health Data & Evidence Network

EPD  

Elektronisch Patiënten Dossier

FMS

Federatie Medisch Specialisten

FO

Functioneel Ontwerp

GGZ-Nederland

Geestelijke Gezondheidszorg Nederland

Grouper

De Declaratie

HIE

Health information exchange

HIS

Huisarts Informatie System

ICD Code

International Classification of Diseases

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland

IPS

International Patient Summary

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KNOV

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

LHV

Landelijke Huisartsen Vereniging

LIS

Laboratorium informatiesysteem

LS-DV

Landelijke Server Digitale Vooraankondiging

LSP

Landelijk Schakel Punt

MDO

Multidisciplinair overleg

MICT

Medische Informatie & Communicatietechnologie

MSZ

Medisch Specialisten Zorg

NEN

NEderlandse Norm

NFU

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NHG

Nederlandse Huisartsen Genootschap

Nictiz

Nederlands Instituut voor ICT in de zorg

NIVEL

Nederlands Instituut Voor onderzoek van de EersteLijnsgezondheidszorg

NKR

Nederlandse Kanker Registratie

NTA

Nederlandse Technische Afspraak

NVK

Nederlandse vereniging voor kinderartsen

NVMO

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

NVOG

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NVZA

Nederlandse vereniging van Ziekenhuisapothekers

NZA

Nederlandse ZorgAutoriteit

OIZ

Ondernemingen in de zorg

OVP

Overige zorgproducten

PDF

Portable Document Format

PDS

Patient Decision Support

PGO

Persoonlijke Gezondheids Omgeving

PIEZO

Programma Implementatie Europese Zorgdiensten (NCPeH-NL)

PvE

Pakket van Eisen en Wensen

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RSO

Regionale Samenwerkingsorganisatie

SaaS

Software as a Service: applicatie/dienst die online (vanuit de cloud) wordt aangeboden

SLA

Service Level Agreement

SNOMED-CT

Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical Terms

SQL

Structured query language. Een gestandadiseerde programmataal voor het maken van een sql relationele database.

TC

Terminologiecentrum

TIS

Tandarts informatiesysteem

TO

Technisch Ontwerp

TRIS

Trombose informatiesysteem

V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

VECOZO

is hét communicatiepunt voor de zorg.

VIPP

Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt en Professional

vMDO

Virtueel Multidisciplinair Overleg

VZVZ

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

WEGIZ

Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

XiS

Informatiesystemen

vMDO

Virtueel Multidisciplinair Overleg

ZAB

Zorgaanbieder Adres Boek

ZAIS

Ziekenhuis Apotheek Informatie Systeem

ZBC

Zelfstandig behandelcentrum

ZIB

Zorginformatiebouwsteen

ZIS

Ziekenhuis Informatie Systeem

ZKN

Zelfstandige Klinieken Nederland

Zorgmail

Veilig en eenvoudig informatie uitwisselen

Namen en begrippen

Wil je meer weten over namen en begrippen?
Klik hier