Versnellingsprogramma Informatie-
uitwisseling Patiënt en Professional

Wat is VIPP

In 2019-2020 is het eerste deel van het VIPP programma afgehandeld. Medisch Specialistische Zorg viel in fase 2. Doel van dit Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2 (VIPP fase 2) was dat overige instellingen voor medisch specialistische zorg op korte termijn een digitaliseringslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat deze instellingen voor 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt. Op dit moment zet een beperkt aantal instellingen al de eerste stappen om informatie digitaal meer te ontsluiten. Duidelijk is ook dat deze instellingen dit niet allemaal op dezelfde wijze doen en geen of niet dezelfde standaarden gebruiken. Om de zorg echt toekomstbestendig en nog veiliger en patiëntgerichter te maken, is het van belang dat overige instellingen voor medisch specialistische zorg dezelfde informatie ontsluiten en daarbij dezelfde standaarden gebruiken, zodat de informatie onderling, met de patiënt en met andere zorgverleners gedeeld kan worden.

Hierbij zijn twee programma’s geformuleerd met de volgende (hoofd) doelstellingen:

Patiënt & informatie

Module A1

De instelling voor medisch specialistische zorg kan uiterlijk per 1 oktober 2018 minimaal een download van medische gegevens aan de patiënt aanbieden; 

Module A2

De instelling beschikt uiterlijk op 31 december 2023 over een beveiligd patiëntenportaal waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen en in een gestructureerd formaat kan downloaden of een link naar een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden, die de patiënt desgewenst kan doorzetten naar een andere zorgverlener.

Module A3

Doorontwikkeling door uiterlijk 31 december 2023 tenminste drie van de volgende vijf subdoelstellingen te behalen:

  1. Functionaliteit binnen het patiëntenportaal om output van medische eHealth interventies toe te voegen. Daarnaast daadwerkelijke implementatie en aantoonbaar gebruik (5%) van minimaal één eHealth interventie.
  2. Verhoging van het daadwerkelijke gebruik van het patiëntenportaal of link naar een PGO in de afgelopen 30 dagen (25%).
  1. Implementatie van de MedMij standaard.
  2. Een overzicht van de zorgprofessionals die in de afgelopen 180 dagen het EPD van de patiënt hebben geraadpleegd, is beschikbaar voor de patiënt.
  3. Een overzicht van de bij het ziekenhuis bekende medicatie van de patiënt is beschikbaar voor de patiënt en de patiënt kan een verzoek tot aanpassingen/aanvulling doen.

Patiënt & medicatie

Module B1

De instelling kan uiterlijk per 1 januari 2019 een actueel overzicht van medicatie bieden als onderdeel van het medicatieproces in klinische en poliklinische setting;

Module B2

De instelling kan uiterlijk per 31 december 2019 voorgeschreven medicatie digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of elektronisch recept, volgens de geldende standaard en minimaal 30% van de voorgeschreven medicatie wordt daadwerkelijk elektronisch verstuurd, zodat de openbare apotheek hierover kan beschikken. 

Daarnaast kan een actueel medicatieoverzicht volgens de geldende medicatierichtlijn aan alle klinische patiënten verstrekt worden bij ontslag. Daarbij is 80% van deze medicatieafspraken bij ontslag in het EPD/EVS vastgelegd volgens de geldende standaarden.

A3 en B2 wordt niet ondersteund door DiSy.

VIPP 5

De vervolgregeling is een implementatieprogramma. Door het VIPP-programma kunnen instellingen van medisch specialistische zorg en audiologische centra extra stappen zetten in de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en het daadwerkelijk hergebruik van deze gegevens en de uitwisseling met de patiënt via de PGO ( persoonlijke gezondheidsomgeving ).

Groot verschil tussen de VIPP 5 en de vorige regeling is dat men alleen die kosten vergoed krijgt die men ook kan verantwoorden. Voorheen was het een vast bedrag, nu dus een maximum. 

Uitwisseling met een PGO

over VIPP 5 legt de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO. De patiënt kan via de PGO de eigen medische gegevens van bijvoorbeeld de huisarts, de verloskundige of de apotheek delen met zorgverleners. Op die manier krijgt de zorgverlener een completer beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. En de patiënt kan zelf de regie houden over de eigen gezondheid.
Het verschil met de vorige regeling is dus dat er niet met een USB stick of een portal naar de patiënt wordt gecommuniceerd, maar via een PGO.

Uitwisseling tussen instellingen

VIPP 5 richt zich daarnaast op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Het uitgangspunt is het eenmalig vastleggen en vervolgens hergebruiken van informatie. Dit betekent dat de zorgverlener de informatie niet meer hoeft over te typen, eerder beschikt over de juiste medische gegevens en dat de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

Samenwerking

Om VIPP 5 nog meer kracht bij te zetten trekken NFU, NVZ en ZKN gezamenlijk op om deelnemers te ondersteunen bij de implementatie van de VIPP 5 doelstellingen. De ondersteuning bestaat vooral uit monitoring, kennisuitwisseling, handvatten voor implementatie, leveranciersmanagement en het borgen van de aansluiting op de andere landelijke VIPP-programma’s die raakvlakken hebben met de VIPP-doelstellingen.

De onderdelen en deadlines van de VIPP 5 modules:

Module 1 Regulier:
De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel.
Nieuwe deadline: 30-09-2022
Module 1 Versneld:
De deadline wordt niet verlengd en blijft 31-05-2021.

Module 2:
De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling.
Nieuwe deadline: 30-06-2023

Module 3:
De instelling kan digitaal het BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.
Nieuwe deadline: 31-12-2023

Lees meer 

DiSy en VIPP

Voor het afgelopen VIPP programma zijn koppelingen met 2 partijen gerealiseerd: Drimpy en Brightfish.

De koppeling bestaat uit 2 delen:

  1. aansluiten LSP om medicatie van de patient uit het schakelpunt op te halen en in DiSy te presenteren (B1 subsidie)
  2. ophalen dossier van patient om weer te geven in een portal (A2)

Hiervoor zijn in DiSy ook de BGZ (Bouwstenen) ingebouwd.

Ook voor de VIPP 5 regeling zullen we er weer zorgen dat DiSy aan de eisen zal blijven voldoen.

Hoe zien de bouwstenen er uit

Voor specialisme overstijgende registratie is een zogenaamde Basisgegevensset Zorg (BgZ) gedefinieerd, gebaseerd op de zorginformatiebouwstenen (zibs).
Ook de eerdere release (2016) kon gebruikt worden in het kader van de eerste VIPP subsidieregeling.
In DiSy zijn een aantal onderdelen vastgelegd op basis van de versie 2017, en voor de A1 was er ook nog een deel op basis van de 2016 versie gebaseerd. Voor het A2 onderdeel is alles gebaseerd op de 2017 versie, en deze zitten dus in DiSy bij de klinieken die hiervoor de subsidie hebben ingezet. In onderstaande schema kan u zien op welke bouwstenen er zijn, en op basis van welke versie deze in DiSy worden vastgelegd.  Op https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL) worden alle bouwstenen tot in de details beschreven, en worden ook voorbeelden gegeven per onderdeel.

Het programma VIPP 5 loopt tot 1 juli 2023.

Door de coronacrisis is de subsidieregeling voor VIPP 5 verlengd tot en met 31 oktober 2020. Ondanks dat de inschrijfperiode verlengd is, adviseren wij en de ZKN u, indien u mee wilt doen aan deze regeling, zo snel mogelijk subsidie aan te vragen. Het subsidieplafond van 75 miljoen euro blijft namelijk bestaan.

Op 1 juni 2020 hadden 87 klinieken in Nederland de startmonitor ingevuld. Hiervan hebben 53 klinieken een subsidieaanvraag ingediend.

Wilt u ook meedoen aan de

VIPP 5 subsidieregeling?

Op de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) vindt u het aanvraagformulier voor het VIPP 5 subsidietraject. U dient een startmonitor in te vullen vóórdat u subsidie aanvraagt. Indien u de startmonitor van ons wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen aan: vipp@zkn.nl.

Voor alle andere vragen neem gerust contact met ons op

Partner

Veel voorkomende afkortingen

Wil je meer weten over veelvoorkomende afkortingen rond medisch specialistische zorg en hun betekenis?
Klik hier